top of page

Chè Rézo HaitiOne,

Nou espere mesaj sa jwenn nou byen pandan moman difisil sa yo.

Kòm nou tout konnen, Ayiti kounye a ap konnen yon enstabilite politik grav, ki bay anpil enkyetid pou demen. Nan sitiyasyon sa a, li enpòtan pou nou vini ansanm tankou yon rezo pou sipòte youn lòt epi reponn efikasman ak bezwen pèp Ayisyen an.

Pou jan ensekirite a ap agmante, nou ap lanse aksyon nan rezo HaitiOne nou an pou nou angaje ansanm epi envite aktè global yo tankou òganizasyon entènasyonal, ak gouvènman Etazini pou yo aji. Nou dwe ansanm leve vwa nou epi pataje reyalite sitiyasyon k’ap pase sou tèren an. Lè nou mete vwa nou ansanm, nou ka asire nou mond lan ap rive konnen ki kalite difikilte Ayiti ap fè fas.

HaitiOne gen yon modèl efikas pou distribisyon èd lidè kominote yo, legliz, ONG yo, ak gouvènman local yo ap itilize pou rive nan yon mòd distribisyon ki pi bon, epi ki fèt sou baz yon estrikti Ayisyen ap dirije. Nou gen konfyans ansanm nou ka vin yon gwo resous lokal pou aplike estrateji gouvènman Etazini ak Nasyonzini devlope pou sipòte Ayiti.

Nou te gen yon reyinyon pa lontan sa ak ekip Pwogram Alimantè Mondyal (WFP) an Ayiti, kote nou te pataje dezi nou pou itilize rezo impòtan sa a pou sipòte pwosesis evalyasyon bezwen yo nan tan reyèl ak sèvi kòm mwayen pou distribiye èd yo. Akòz jan sitiyasyon an grav, presizyon nan done ak enfòmasyon yo enpòtan anpil. Patisipasyon nou ak repons nou yo enpòtan paske yo pral pèmèt nou detekte bezwen fondamantal nan tout kominote nou sèvi yo.

Anplis, pandan nou espere yon patenarya epi bon jan kolaborasyon ak òganizasyon sa yo, epi tou pandan nap tann posibilite pou anpil lòt èd, l’ap enpòtan pou nou byen jere resous nou resevwa yo. Yon fason estratejik, plan nou se pou èd yo distribye atravè rezo nou an. Patisipasyon w enpòtan anpil nan ede nou konprann kijan nou ka ogmante epi itilize resous yo yon fason ki efikas pou anyen pa gaspiye. Tanpri pran yon moman pou ranpli fòm evalyasyon an yon fason pou enfòme efò planifikasyon estratejik nou yo. 

 

Mèsi anpil,

HaitiOne Team
 

bottom of page